top of page
JVG_Mariet_090421_0097.jpg

Privacyverklaring Coöperatie LIZ 

 

U leest de privacyverklaring van Coöperatie LIZ waarin wij onze verwerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens beschrijven. Lees dit document rustig en op uw gemak door.

 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Coöperatie LIZ omgaat met de persoonsgegevens van cliënten die bij ons zorg ontvangen. We beschrijven onder meer wat voor gegevens wij verzamelen en met welk doel we die gebruiken. Daarnaast leggen we ook uit op grond van welke wetten wij persoonsgegevens verwerken.

 

Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk van toepassing op cliënten die van ons zorg ontvangen. Bezoekers van onze website hebben alleen maar te maken met het gedeelte over cookies.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze rechtsgrond voor het verzamelen van persoonsgegevens is het feit dat wij deze gegevens nodig hebben voor een goede uitvoering van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst. Wij verwerken daarbovenop enkel en alleen persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Voordat cliënten bij ons in zorg komen dienen zij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen. Hiermee gaat u akkoord met deze privacyverklaring. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van onze cliënten vast te leggen in o.a. rapportages en urenregistratie, om de door ons geleverde zorg goed te documenteren. Het verwerken van persoonsgegevens door Coöperatie LIZ is essentieel voor het begeleiden en ondersteunen van de cliënten.

 

Soorten persoonsgegevens en de termijn van verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens die door u zelf en uw toestemming aan ons zijn versterkt (zorgovereenkomst). Wij verwerken gegevens met betrekking tot:

 • naam;

 • adres;

 • woonplaats;

 • geslacht;

 • telefoonnummer;

 • e-mailadres;

 • BSN;

 • documentnummer legitimatiebewijs.

 

Daarnaast verwerken wij bijzondere persoonsgegevens, ofwel gezondheidheidsgegevens:

 • indicatie;

 • medicatiegegevens;

 • diagnose;

 • hulpvraag.

 

Aan de hand van bovenstaande persoonsgegevens stelt Coöperatie LIZ een ondersteuningsplan op om zo tot goede zorgverlening en ondersteuning te komen.

Contactgegevens relevante betrokken partijen zoals:

 • Contactgegevens familie

 • Contactgegevens hulpverleners betrokken organisaties

 

In de gehele periode dat u zorg ontvangt bij Coöperatie LIZ wordt alle zorg die aan u geleverd wordt geregistreerd en gerapporteerd op de doelen die we samen met u hebben vastgesteld en volgens alle wettelijk geldende eisen. Wij bewaren deze informatie tijdens de wettelijk vastgestelde termijn van 20 jaar, deze termijn gaat in na het beëindigen van de zorgovereenkomst. Dit doen wij op basis van de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO).

 

Voor facturatie van zorg die wij hebben geleverd verwerken we uw

 • naam;

 • gegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger;

 • factuuradres;

 • bankrekening gegevens;

 • klantnummer;

 • telefoonnummer.

 

Zonder deze gegevens kunnen wij de betaling niet verwerken. Wij bewaren deze gegevens conform de wettelijke termijn gesteld door de belastingdienst van minimaal 7 jaar.

 

Coöperatie LIZ deelt uw persoonsgegevens met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit doen we alleen na uw toestemming. Daarnaast moeten we soms een gedeelte van uw persoonsgegevens wettelijk verplicht delen met overheidsinstanties zoals de gemeente of de belastingdienst.

 

Doorgeven van informatie aan verwerkers

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door ons zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een bedrijf welke administratieve taken namens Coöperatie LIZ uitvoert. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coöperatie LIZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Coöperatie LIZ gebruikt op de website cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Coöperatie LIZ gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Uw privacy rechten

Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking worden verwijderd. U hebt vanuit de privacy wetgeving (AVG) het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vragen dat die verwijderd worden. Daarnaast hebt uw het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. Voor al deze verzoeken geldt dat wij deze alleen toe zullen kennen wanneer dit wettelijk toegestaan is voor ons als zorginstelling.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ikbenliz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u wel altijd om uzelf te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en geheimhouden

Coöperatie LIZ neemt de bescherming en beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden verwerkt door mensen of organisaties die dat mogen. Medewerkers van Coöperatie LIZ die toegang hebben tot uw gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht. Met organisaties met wie wij uw gegevens delen, leggen wij vast dat zij dezelfde beveiligingsmaatregelen treffen. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@ikbenliz.nl.

 

Wat als er iets misgaat

Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan hebben we daarvoor een procedure Datalekken. Deze procedure is tevens op te vragen via info@ikbenliz.nl. Hetzelfde beleid geldt voor onze medewerkers, mocht er onverhoopt iets misgaan dan zijn zij verplicht hier een incidentmelding van te maken onder vermelding van ‘datalek’ conform de procedure Datalekken. Bij vermoedens van een datalek wordt er door Coöperatie LIZ allereerst onderzocht of er persoonsgegevens (van gevoelige aard) betrokken zijn. Zo ja, dan wordt er gemeld aan de autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkenen. Mochten er geen persoonsgegevens (van gevoelige aard) betrokken zijn dan hoeft er niet gemeld te worden en kan de kwestie worden afgehandeld. De doorlooptermijn na de ontvangen incidentmelding datalek is 24 uur.

 

Klachten

Coöperatie LIZ wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen. Dit kan rechtstreeks bij ons, info@ikbenliz.nl.

Wanneer het een klacht betreft over het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u die indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Aanpassen privacyverklaring

Coöperatie LIZ behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2021.

bottom of page